Ramsey County Community COVID-19 Testing

Teem Sijhawm

Information
Phab Tab Ntaub Ntawv Tiv Tauj
Phab Tab Ntaub Ntawv Txog Koj
Tso Cai
Chaw nyob
Cov tsos mob
Cov neeg hauv tsev neeg

LUS CEEB TOOM

Txheem lus Tennessen Warning rau kev kuaj tus kab mob COVID-19, mus cuv npe hauv lub Primary portal

Tej ntaub ntawv ntiag tug txog koj (ntaub ntawv tiv tauj thiab ntaub ntawv qhia txog koj) yeej muab khaws los ntawm lub xeev uas muaj ntaub ntawv ua haujlwm nrog lub koom haum no thiab muaj mus rau lub koom haum Minnesota Department of Health (MDH).Koj tej ntaub ntawv tiv tauj thiab hnub yug yuav muab xa mus rau tsev kho mob Mayo Clinic nrog rau pob khoom siv los kuaj koj.Qhov laj thawj los khaws tej ntaub ntawv no yog kom thiaj li tiv tauj tau koj thaum kuaj tag thiab kom lub xeev thiaj paub txog cov tibneeg uas kuaj tag seb yog kis mus li cas. Yog tias kuaj tau koj yog positive uas kis tau tus mob COVID-19/SARS-Co-V-2 lawm ces, tsev kho mob Mayo yuav tsum xa cov ntaub ntawv no mus rau lub Minnesota Department of Health paub, ces yuav xa nrog koj tej ntaub ntawv tiv tauj thiab ntaub ntawv qhia txog koj nyob rau hauv nrog rau qhov kuaj tau koj yog li cas tiag. Koj yuav xyeej tsis pub tso tawm koj li ntaub ntawv tiv tauj lossis ntaub ntawv qhia hais txog koj los yeej tau.Qhov uas tsis kam pub muab koj tej ntaub ntawv tiv tauj txhais tau tias yuav tsis kam kuaj koj thiab.

Yog tias koj cuv npe tsis tau hauv online (piv txwv tias koj tsis muaj ib tus xov tooj lossis ib tus email), tiv tauj cov neeg ua haujlwm (email covidresults@state.mn.us lossis hu rau +1-800-657-3903 Inbound Hotline) seb yuav cuv npe li cas ntxiv.

Phab Tab Ntaub Ntawv Tiv Tauj
* lub cim no txhais tias koj yuav tsum sau ib yam dabtsi nyobrau hauv
Thov sau koj tus xov tooj ntawm tes
Yog tias koj tsis muaj xov tooj ntawm tes, sau koj tus email
There is no minimum age for testing
Phab Tab Ntaub Ntawv Txog Koj

To validate your new address click continue at the bottom of the page.

Tub los ntxhais *
Tawv Nqaij / Haiv Neeg *


Tso Cai
Tsis muaj sijhawm xyeej rau Aldrich Ice Arena
Tsis muaj sijhawm xyeej rau Consulate of Mexico in Saint Paul
Consulate of Mexico in Saint Paul
797 E 7th St, St Paul, MN 55106
Cov tsos mob

Thov xaiv seb koj pom muaj tej tsos mob twg.Yog koj tsis muaj tej tsos mob twg, thov txuas ntxiv mus.

*Have you had close contact (within 6 feet of an infected person for at least 15 minutes) with a person with confirmed COVID-19?
Cov neeg hauv tsev neeg
Yeem, tsim ib lub sij hawm rau cov neeg hauv tsev neeg uas tseem yuav tsum tau mus soj ntsuam.
Loading...